Предузеће

Финансијски извјештаји

При изради финансијских извјештаја користимо се члановима бр. 282. 309. и 315. Закона о привредним друштвима, као и члан 24. Закона о рачуноводству и ревизији РС, а све у циљу објективног приказа пословања правног лица , то јест његовог финансијског положаја , описујући и главне ризике са којима се суочавамо, као и мјере за њихово санирање или ублажавање. Као полазна основа за израду финансијских извјештаја служе нам годишњи финансијски извјештаји Друштва, који се према међународним рачуноводственим стандардима и националним законодавним прописима састављају на крају године. То су: Биланс стања; Биланс успјеха; Извјештај о осталим добицима и губицима у периоду; Биланс токова готовине; Извјештај о промјенама на капиталу ; Анекс – додатни рачуноводствени извјештај и Ноте или забиљешке уз Годишњи финансијски извјештај. Из њих се може видјети стање имовине, капитала, обавеза , остварених прихода и расхода, као и резултат пословања Друштва.

Припремање финансијских извјештаја

Припремање пописа и формирање пописних комисија су приоритет , или полазна основа за започињање израде финансијских извјештаја. Према новом Правилнику о попису , који је ступио на снагу 01.01.2016. године, а објављен је у Сл. гласнику РС број 45 од 07.06.2016.г. комисије се требају придржавати Плана о пописуФормирају се сљедеће комисије :

 • Комисија за попис некретнина и опреме ;
 • Комисија за попис материјала и  ситног инвентара;
 • Комисија за попис главне благајне, као и потраживања и обавеза и
 • Централна пописна комисија.

Корисници финансијских извјештаја

Корисници финансијских извјешата су:

 • акционари , који на основу тих извјештаја могу донијети одлуку о куповини,
  задржавању или продаји акција;
 • запослени, да би имали увид у успјешност пословања као и текућу проблематику ;
 • кредитори који пласирају средства на краћи рок у виду позајмица или на дужи рок у
  виду дугорочних кредита;
 • добављачи или наши повјериоци од којих купујемо разну робу;
 • купци којима извршавамо услуге ради успостављања дугорочне пословне сарадње;
 • држава која прописује законе, као и
 • јавност .

Финансијски извјештаји

Година: 2018
 • тренутно нема доступних података

Финансијски извјештаји

Година: 2017
 • тренутно нема доступних података

Пријава квара

Пријавите квар на водоводној или канализационој мрежи и помозите нам да решимо Ваш проблем путем: телефона 054 611 950, Е-маила: viksamac@teol.net или попуњавањем контакт форме.

Све информације на једном месту

Нашим корисницима услуга су доступне све информације на једном месту: обавјештења, јавне набавке, финансијски извјешаји, најчешћа питанња, савјети потрошачима и сервисне информације.